ALGEMENE VOORWAARDEN ADVOCATENPRAKTIJK PAXE

Algemeen

Artikel 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst of andere rechtsbetrekking tussen Advocatenpraktijk PAXe en Cliënt/opdrachtgever.

Uitvoering van de opdracht

Artikel 2. Advocatenpraktijk PAXe zal zich inspannen de overeenkomst met Cliënt met de vereiste zorgvuldigheid en deskundigheid uit te voeren. Advocatenpraktijk PAXe staat evenwel niet in voor het bereiken van het door Cliënt beoogde resultaat. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt uitsluitend ten behoeve van Cliënt. Anderen dan Cliënt kunnen aan de overeenkomst en de (niet) uitvoering daarvan geen rechten ontlenen. Advocatenpraktijk PAXe en Cliënt hebben steeds het recht de overeenkomst tussentijds te beëindigen.

Artikel 3. Cliënt is gehouden alle feiten en omstandigheden kenbaar te maken die van belang kunnen zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst. Cliënt staat in voor de juistheid en volledigheid van alle aan Advocatenpraktijk PAXe verstrekte gegevens en informatie.

Artikel 4. Cliënt machtigt Advocatenpraktijk PAXe om bij de uitvoering van opdrachten, namens en voor rekening van Cliënt, derden in te schakelen. Advocatenpraktijk PAXe zal bij de selectie van in te inschakelen derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Advocatenpraktijk PAXe is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden en is gerechtigd zonder voorafgaand overleg met Cliënt namens Cliënt een eventuele aansprakelijkheidsbeperking van de zijde van bedoelde derden te aanvaarden.

Elektronische communicatiemiddelen

Artikel 5  Indien communicatie tussen Cliënt en Advocatenpraktijk PAXe plaats vindt met behulp van elektronische middelen zoals e-mail en internet, zijn beide partijen gehouden zorg te dragen voor standaard virusprotectie. Advocatenpraktijk PAXe is jegens de andere partij niet aansprakelijk voor eventuele schade die het gevolg is van de verzending van virussen en/of andere onregelmatigheden in de elektronische communicatie, en voor niet of beschadigd ontvangen berichten, zulks behoudens ingeval van opzet of grove schuld. De verzending van e-mail en andere vormen van dataverkeer geschiedt ongeëncrypteerd, tenzij partijen anders overeenkomen.

Artikel 6. Een elektronisch verzonden bericht wordt eerst geacht Advocatenpraktijk PAXe te hebben bereikt op het moment dat degene die jegens Cliënt de diensten namens Advocatenpraktijk PAXe. verricht, van dat bericht kennis heeft genomen. Cliënt is gehouden te verifiëren of het bericht de geadresseerde daadwerkelijk heeft bereikt.

Honorarium c.a.

Artikel 7. Advocatenpraktijk PAXe brengt voor haar werkzaamheden een honorarium in rekening dat zal worden berekend op basis van het aantal gewerkte uren, vermenigvuldigd met de door Advocatenpraktijk PAXe vast te stellen uurtarieven in euro's, te vermeerderen met BTW. Op verzoek van Cliënt zal het uurtarief of een kostenraming worden verstrekt. Daarnaast worden de gemaakte kosten (oa inschakelen experts) en verschotten (zoals griffierechten) in rekening gebracht. De forfaitaire vergoeding voor algemene kantoorkosten, waaronder porti, telefoon-, fax-, reis-, email- internet- en kopieerkosten, zijn reeds berekend in het uurtarief. Advocatenpraktijk PAXe is steeds gerechtigd van Cliënt een voorschot op het honorarium c.a. te verlangen. Cliënt loopt het risico van niet-ontvankelijkheid indien de griffierechten niet tijdig aan Advocatenpraktijk PAXe zijn overgemaakt.
 
Artikel 8. Betaling van de declaraties van Advocatenpraktijk PAXe dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. Cliënt heeft niet het recht van verrekening of opschorting. Alle (buiten-) gerechtelijke kosten van Advocatenpraktijk PAXe die verband houden met de invordering van haar vorderingen, komen voor rekening van Cliënt.

Aansprakelijkheid

Artikel 9. Iedere aansprakelijkheid van Advocatenpraktijk PAXe voor schade die voortvloeit uit, of verband houdt met een toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad, of die is gebaseerd op enige andere rechtsgrond, is beperkt tot het door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van Advocatenpraktijk PAXe te dier zake uitgekeerde bedrag, vermeerderd met haar eigen risico onder die verzekering. Alle aanspraken van Cliënt vervallen twaalf maanden na het moment, waarop de betrokkene bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze vorderingsrechten of andere rechten of bevoegdheden. Beperkingen van aansprakelijkheid ten gunste van Advocatenpraktijk PAXe strekken ook ten gunste van werknemers en niet-ondergeschikte vertegenwoordigers en hulppersonen van Advocatenpraktijk PAXe.

Artikel 10. Als de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid voor de totale schade die voortvloeit uit of in verband staat met de overeengekomen werkzaamheden, beperkt tot het bedrag dat voor de werkzaamheden in verband waarmee de schade is ontstaan door Cliënt aan Advocatenpraktijk PAXe is betaald.

Artikel 11. Advocatenpraktijk PAXe is verzekerd bij Mutsaerts, Ringbaan West 240 in Tilburg (tussenpersoon voor AIG). De verzekering kent een voor beroepsaansprakelijkheid verzekerd bedrag van EUR 1.000.000 per aanspraak, resp EUR 2.000.000 per verzekeringsjaar. Voor bedrijfsaansprakelijkheid is het verzekerd bedrag EUR 1.250.000 per aanspraak, resp. EUR 2.500.000 per verzekeringsjaar.

Diversen

Artikel 12. Advocatenpraktijk PAXe komt geen beroep toe op deze algemene voorwaarden voor zover dat (geheel of gedeeltelijk) niet is toegestaan door de eerder genoemde beroepsorganisaties. Indien één of meer bepalingen uit de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ongeldig of niet afdwingbaar zullen blijken, worden zij hierbij voor alsdan vervangen door bepalingen waarvoor dit niet geldt en die zoveel mogelijk hetzelfde regelen als de ongeldige of niet afdwingbare bepaling. Voor zover dit noodzakelijk mocht zijn, zullen partijen te goeder trouw nader overleg voeren over de precieze bewoordingen van deze in de plaats getreden bepalingen.

Artikel 13. Advocatenpraktijk PAXe hanteert een kantoorklachtenregeling, die van toepassing is op haar dienstverleningen. Als de klacht na behandeling door kantoor niet is opgelost, kan Cliënt zich wenden tot de deken en/of de bevoegde rechtbank. De regels, die van toepassing zijn op advocaten/kantoren kunt u vinden onder www.advocatenorde.nl.

Artikel 14. Advocatenpraktijk PAXe hanteert een Privacy Statement, die van toepassing is in het geval de Cliënt een natuurlijke persoon is.

Artikel 15. Op alle overeenkomsten en rechtsbetrekkingen met Advocatenpraktijk PAXe is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen Cliënt en Advocatenpraktijk PAXe zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Breda, onverminderd de bevoegdheid van Advocatenpraktijk PAXe om een geschil voor te leggen aan enige andere bevoegde rechter.
 
Advocatenpraktijk PAXe
Rechtsvorm: Eenmanszaak
BTW-nummer: NL002021728B72
Adres: Willibrordusstraat 21, 5087 BR Diessen