Privacy statement
Advocatenpraktijk PAXe waarborgt de bescherming van de privacy van personen van wie zij persoonsgegevens verwerkt. Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid verwerkt en worden vertrouwelijk behandeld. Advocatenpraktijk PAXe neemt hierbij de wettelijke vereisten die zijn gesteld aan de bescherming van persoonsgegevens in acht.
 
Dit privacy statement is alleen van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van natuurlijke personen. Niet natuurlijke personen, waaronder rechtspersonen, hebben geen persoonsgegevens als bedoeld in dit privacy statement en kunnen hieraan daarom geen rechten ontlenen. Wanneer in dit privacy statement het woord “persoon” of “personen” staat, wordt of worden daarmee dus uitsluitend een natuurlijk persoon of natuurlijke personen bedoeld.
 
Met dit privacy statement wordt u onder andere geïnformeerd over van wie Advocatenpraktijk PAXe persoonsgegevens verwerkt, welke persoonsgegevens worden verwerkt, voor welke doelen en welke rechten u hebt. Onderaan dit privacy statement vindt u de contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke.
 
Van wie verwerkt Advocatenpraktijk PAXe persoonsgegevens?
 • Klanten van Advocatenpraktijk PAXe;
 • Ontvangers van marketing-communicatie;
 • Bezoekers en gebruikers van onze website;
 • Personen die op enige wijze (schriftelijk) contact opnemen met Advocatenpraktijk PAXe en overige personen van wie Advocatenpraktijk PAXe de persoonsgegevens verwerkt.
 
Welke persoonsgegevens worden door Advocatenpraktijk PAXe verwerkt?
Advocatenpraktijk PAXe verwerkt de persoonsgegevens die (in)direct aan ons zijn verstrekt. U kunt daarbij denken aan onder andere uw naam, adres en woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, maar ook uw IP-adres. Persoonsgegevens zijn gegevens die (in)direct naar een persoon verwijzen en waarmee die persoon kan worden geïdentificeerd.
 
Waarom mag Advocatenpraktijk PAXe uw persoonsgegevens verwerken?
Advocatenpraktijk PAXe mag uw persoonsgegevens verwerken op grond van één of meerdere van de volgende redenen:
 • U hebt Advocatenpraktijk PAXe toestemming gegeven voor de verwerking;
 • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst van opdracht tussen u en Advocatenpraktijk PAXe;
 • Advocatenpraktijk PAXe heeft een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) om uw persoonsgegevens te verwerken;
 • Advocatenpraktijk PAXe heeft een gerechtvaardigd belang voor de verwerking van uw persoonsgegevens (bijvoorbeeld voor het versturen van digitale nieuwsbrieven).
 
Waarvoor mag Advocatenpraktijk PAXe uw persoonsgegevens gebruiken?
Uw persoonsgegevens kunnen voor onder andere de volgende doeleinden worden gebruikt:
 
 • Het bijhouden van een klantenbestand;
 • Het uitvoeren van de overeenkomst van opdracht / de verlening van juridische diensten;
 • Het versturen van digitale nieuwsbrieven (u kunt denken aan informatie op het gebied van onze juridische dienstverlening, nieuwsberichten, aankondigingen en uitnodigingen evenementen, (gerichte) marketing acties en andere informatie gerelateerd aan onze juridische dienstverlening);
 • Het nakomen van een wettelijke verplichting;
 • Het opnemen en onderhouden van contact;
 • Het analyseren en verbeteren van dienstverlening van Advocatenpraktijk PAXe en het doen van marketingonderzoek ten behoeve van Advocatenpraktijk PAXe;
 • Afhankelijk van het doel waarvoor u uw persoonsgegevens aan Advocatenpraktijk PAXe hebt verstrekt, kan Advocatenpraktijk PAXe uw persoonsgegevens ook verwerken in verband met daarmee verenigbare doeleinden.
Verwerker
Advocatenpraktijk PAXe kan een derde (“de verwerker”) de opdracht geven uw persoonsgegevens te verwerken. Een verwerkersovereenkomst tussen Advocatenpraktijk PAXe en de verwerker is in dat geval verplicht. Advocatenpraktijk PAXe zal ervoor zorgen dat deze verwerkersovereenkomst wordt gesloten en aan de wettelijke vereisten voldoet.
 
Ontvangers persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens kunnen binnen de organisatie gedeeld worden. Daarnaast kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden, maar alleen als dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de opdracht of vanwege een van de andere verwerkingsdoeleinden. Advocatenpraktijk PAXe neemt daarbij te allen tijde haar (afgeleide) geheimhoudingsplicht in acht.
 
Bewaartermijn
Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang deze nog nodig zijn voor de (in dit privacy statement) genoemde verwerkingsdoeleinden.
 
Welke rechten hebt u?
Recht op inzage
U kunt de verwerkingsverantwoordelijke verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens en om de informatie in dit privacy statement te ontvangen. Na ontvangst van uw verzoek zal de verwerkingsverantwoordelijke u een kopie van uw persoonsgegevens geven. Als u om overige kopieën vraagt, kan de verwerkingsverantwoordelijke een redelijke vergoeding, op basis van de administratieve kosten, bij u in rekening brengen.
 
Recht op rectificatie
U kunt de verwerkingsverantwoordelijke verzoeken onverwijld uw onjuiste persoonsgegevens te rectificeren. Door het toezenden van bijvoorbeeld een aanvullende verklaring kunt u uw onvolledige persoonsgegevens volledig maken. De doeleinden, zoals opgenomen in dit privacy statement, worden hierbij weer in acht worden genomen.
 
Recht op verwijdering
U kunt de verwerkingsverantwoordelijke verzoeken uw persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging te verwijderen. Daarnaast is de verwerkingsverantwoordelijke verplicht om zonder onredelijke vertraging uw persoonsgegevens te verwijderen onder andere in het geval dat u uw toestemming tot verwerking van uw persoonsgegevens intrekt en er geen andere rechtsgrond is voor verwerking ervan of als uw persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld.
 
Recht op beperking
U hebt het recht de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. Dit betekent dat uw persoonsgegevens (tijdelijk) niet mogen worden verwerkt. U hebt dit recht als u de juistheid van uw persoonsgegevens betwist, als de verwerking onrechtmatig is en u beperking van het gebruik van de gegevens verzoekt in plaats van verwijdering daarvan, als u uw persoonsgegevens nodig hebt in verband met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering en de verwerkingsverantwoordelijke deze persoonsgegevens niet meer nodig heeft voor de verwerkingsdoeleinden of als u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking. Als u een beperking van de verwerking hebt verkregen, mag Advocatenpraktijk PAXe uw persoonsgegevens niet meer verwerken. Uw persoonsgegevens mogen dan slechts nog worden opgeslagen. Indien u een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens hebt verkregen, wordt u door de verwerkingsverantwoordelijke op de hoogte gebracht voordat de beperking van de verwerking wordt opgeheven.
 
Recht op het overdragen van gegevens
U hebt het recht dat u uw persoonsgegevens, die u aan de verwerkingsverantwoordelijke hebt verstrekt, in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm ontvangt, zodat u deze aan een andere verwerkingsverantwoordelijke kunt geven. Als het technisch mogelijk is, hebt u ook het recht dat uw persoonsgegevens rechtstreeks van de ene verwerkingsverantwoordelijke aan de andere worden verstuurd.
 
Recht op het maken van bezwaar
U hebt te allen tijden het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Wanneer u bezwaar hebt gemaakt, worden uw persoonsgegevens niet meer gebruikt, tenzij er sprake is van dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 
Wilt u een verzoek tot inzage, rectificatie, verwijdering, beperking of overdraging van uw persoonsgegevens indienen of wilt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens? Dan kunt u zich richten tot de hieronder genoemde verwerkingsverantwoordelijke.
 
Indien uw persoonsgegevens zijn gerectificeerd, verwijderd of indien de verwerking ervan is beperkt, stelt de verwerkingsverantwoordelijke de ontvangers van uw persoonsgegevens hiervan op de hoogte.
 
Intrekking toestemming
U hebt het recht uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens te allen tijde in te trekken. Het intrekken van uw toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van uw toestemming vóór uw intrekking.
 
Uw toestemming kunt u intrekken door uw mededeling hiervan per e-mail te sturen aan de verwerkingsverantwoordelijke.
 
Indienen klacht
U hebt het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De  Autoriteit Persoonsgegevens behandelt klachten over de naleving van de wettelijke vereisten over de bescherming van persoonsgegevens.
 
Cookies en hyperlinks
De website van Advocatenpraktijk PAXe maakt mogelijk gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Door gebruik van cookies kunnen persoonsgegevens van de bezoekers van onze website worden verzameld. Er kan gebruik worden gemaakt van functionele, analytische en tracking cookies. Functionele cookies zorgen ervoor dat de website goed werkt. Met analytische en tracking cookies kan het gebruik van de website worden gemeten, het gebruiksgemak worden vergroot en/of wordt het mogelijk gemaakt om gericht informatie en advertenties te delen. Als Advocatenpraktijk PAXe daartoe wettelijk verplicht is, wordt u afzonderlijk gewezen op het gebruik van cookies of wordt u voor het gebruik daarvan om toestemming gevraagd.
Op de website van Advocatenpraktijk PAXe wordt mogelijk gebruik gemaakt van hyperlinks. Hyperlinks zijn verwijzingen naar websites van derden. Advocatenpraktijk PAXe is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites waar de hyperlinks naar verwijzen.
 
 
 
Wijzigingen
Advocatenpraktijk PAXe mag dit privacy statement wijzigen. Bijvoorbeeld omdat de regelgeving wijzigt, maar ook wanneer er om andere redenen iets verandert in het gebruik van de gegevens. U kunt het privacy statement op onze website raadplegen, zodat u op de hoogte bent van de wijzigingen.
 
Identiteit en contactgegevens van verwerkingsverantwoordelijke
De verwerkingsverantwoordelijke is mr. B.M. Vijverberg, te bereiken via e-mailadres info@paxe.nl of via telefoonnummer 06-50643011.